Jak ochránit svůj majetek před exekucí manžela/manželky

Jak ochránit svůj majetek před exekucí manžela/manželky

Manželský pár má společný majetek. Pro někoho výhra, pro jiného naopak – manželé sdílejí i dluhy, ovšem ne všechny a ne vždy je musí za toho druhého platit. Přečtěte si, jak si poradit s případnou exekucí manžela.

Především je dobré vědět, co do tzv. společného jmění manželů nepatří: výlučným majetkem jen jednoho z manželů jsou předměty osobní potřeby, dary a dědictví, nejrůznější odškodnění či náhrady a samozřejmě to, co mu patřilo už za svobodna.

Zadlužení vzniklo před svatbou

Dřív platilo, že dluhy, které jsme si udělali před svatbou, lze vymáhat jen z majetku náležejícího pouze nám. Společný majetek manželů byl pro exekutory nedotknutelný. Jak už to chodí, dlužníci používali sňatku právě jako cesty k osvobození od finančních závazků z minulosti. Legislativa však i v tomto ohledu prodělala přerod, zdlouhavý a komplikovaný. Výsledkem jsou pravidla umožňující věřiteli sáhnout nejen do výlučného majetku dlužníka, ale také do společného jmění, a sice za následujících podmínek:

  • nejprve sáhne po výlučném majetku dlužníka
  • pokud výlučný majetek dlužníka nestačí, může se exekuce vztáhnout na společný majetek
  • exekuce se na společné jmění vztahuje pouze do výše hypotetického podílu druhého z manželů

Zadlužení vzniklo po svatbě

Došlo-li k zadlužení během manželství, je páru podle nového občanského zákoníku společné bez ohledu na to, kdo dluh do manželství přinesl, a věřitel se může dožadovat jeho uhrazení jak z majetku společného, tak výlučného. Nicméně mluvíme-li o klasickém zákonném režimu (nastává standardně po sňatku), dluh není ve společném jmění manželů, pokud:

  • vznikl bez vědomí druhého z manželů, aniž se jednalo o obstarání každodenních či běžných potřeb rodiny
  • jde o veřejnoprávní dluh (například dluhy na daních a pokuty)
  • týká se majetku náležejícího výhradně jednomu z manželů a v rozsahu, který přesahuje zisky z tohoto majetku

V této otázce se ale občanský zákoník neshoduje s občanským soudním řádem a exekučním řádem, které sice umožňují postihovat majetek druhého manžela, ale omezují se jen na jeho bankovní účet, a ne na další majetek v jeho výlučném vlastnictví. Je tedy na zákonodárcích, jak tuto problematiku do budoucna vyřeší.

Jiný režim manželského jmění

Pokud se obáváte zadlužení svého manžela, například protože podstupuje podnikatelské riziko, je závislý na hracích automatech či alkoholu nebo je finančně i jinak nezodpovědný, vyplatí se upravit režim společného jmění manželů, případně jeho správu. Můžete se třeba dohodnout, kdo a jak bude s penězi disponovat, kdo bude zodpovídat za dluhy a kdo ne…

Místo zákonného režimu tedy můžete mít režim smluvený či založený rozhodnutím soudu. Zvolíte-li smluvený, musíte smlouvu sepsat formou notářského zápisu. Více se dočtete v na našem webu v sekci Manželské majetkové právo.

Před zahájením exekuce na majetek, který by mohl náležet do společného jmění manželů, musí nově exekutor nahlédnout do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který je vedený podle notářského řádu. Nejprve ověří, zda společný majetkový režim manželů není nějakým způsobem upraven. Soud pak při nařízení exekuce vychází z obsahu těchto listin.

Máte-li zájem o jiný než zákonný režim či o jinou správu manželského jmění, obraťte se raději na notáře, který se v této komplikované problematice vyzná, poskytne vám odbornou pomoc a sepíše potřebné listiny.