Mezinárodní agendy

Mezinárodní aktuality

Užitečné informace
 


Mezinárodní notářské organizace

Mezinárodní unie notářství (UINL)

Mezinárodní unie notářství (UINL) je nevládní organizací, která sdružuje notářské organizace z 83 zemí čtyř světových kontinentů. Jejím cílem je podporovat notářskou činnost, koordinovat a rozvíjet notářství na mezinárodní úrovni a reprezentovat zájmy notářství na mezinárodní úrovni, poskytovat podporu a pomoc členským notářstvím a navazovat vztahy i s nečlenskými notářstvími. Jejím úkolem je též systematické studium práva v oblasti notářské činnosti a podpora principu notářské deontologie.

Mezinárodní unie notářství slaví v roce 2018 sedmdesáté výročí svého vzniku.

Rada notářství Evropské unie (CNUE)

Rada notářství Evropské unie (CNUE) je nevládní organizací, která sdružuje notářské organizace všech členských států Evropské unie s notářstvím latinského typu (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko).

Evropská notárská sít (ENS)

Evropská notářská síť (ENS) je dceřinou organizací Rady notářství Evropské unie (CNUE), která má pomáhat notářům ze všech členských zemí CNUE při řešení případu s přeshraničním prvkem. Úkolem ENS je poskytovat notářům technickou pomoc, tj. zprostředkovávat kontakt se zahraničními kolegy, poskytovat zahraniční právní předpisy a informace o formálních požadavcích právního úkonu v zahraničí.

Hexagonála - iniciativa středoevropských notářství

Iniciativa středoevropských notářství neboli Hexagonála je neformálním sdružením prezidentů notářských komor šesti zemí střední Evropy (jmenovitě Rakouská, Chorvatská, Maďarská, Slovenská, Slovinská a České republiky), jejímž úkolem je podporovat intenzivní spolupráci a výměnu zkušeností mezi členskými notárstvími.

 

Mezinárodní notářské projekty

EUFides

V souladu s celosvětovým trendem rostoucího přeshraničního pohybu osob a zboží se notáři stále častěji setkávají s požadavkem klientů na asistenci při koupi nemovitosti v zahraničí. Proto se Rada notářství Evropské unie (CNUE) rozhodla vytvořit nový projekt – EUFides, jehož cílem je usnadnit občanům Evropské unie nákup nemovitosti v jiném členském státě, a to prostřednictvím posílené spolupráce mezi notáři.

Evropská osvědčovací mapa

Ačkoli systémy civilního práva ve většině členských zemí Evropské unie sdílí stejné základní hodnoty, požadavky na formu právních úkonů a míra formalismu se v jednotlivých zemích značně liší. Pro notáře, kteří jsou činní v přeshraničních právních řízeních, je proto nesmírně důležité vědět, kdy cizí právní úprava vyžaduje zvláštní formu listiny (osvědčení, legalizaci), jež má mít právní účinky v jiné zemi nebo je nezbytná pro provedení právního úkonu v zahraničí. Tyto informace může notářům poskytnout Evropská osvedcovací mapa.

Bezpečnostní notářské kolky

Nejnovější projekt Mezinárodní unie notářství (UINL) má za cíl poskytovat další záruku původu a fyzické neporušenosti notářských listin nebo opisu notářských zápisů, které byly vydány za účelem oběhu zejména v zahraničí. UINL tím chce zároveň pomoci v boji proti rostoucímu fenoménu oběhu falšovaných listin či jejích opisů. K tomuto účelu UINL vyvinula speciální dvoustranné bezpečnostní kolky, které budou pověření notáři přilepovat na každý list dokumentu určeného k oběhu v zahraničí.

Brožura o nařízení o dědictví

Přeshraniční dědická řízení byla vždy složitá. Evropská unie si tedy předsevzala zjednodušit jejich průběh a sjednotit jejich pravidla ve svých členských zemích. Dne 4. července 2012 bylo schváleno evropské nařízení o dědictví (č. 650/2012), jehož aplikace ovlivní dosavadní praxi všech notářů v EU. Z podnětu Evropské notářské sítě pak Řada notářství Evropské unie začala v roce 2013 pracovat na novém projektu – praktické brožuře, která zodpoví nejčastější otázky, jež si notáři kladou v souvislosti s aplikací tohoto nařízení.